Eurologistyka – globalizacja problemów na rynku UE

Eurologistyka – globalizacja problemów na rynku UE

0

Globalizacja problemów logistycznych doprowadziła do powstania na rynku europejskim eurologistyki, prowadzącej do tworzenia standardów zarządzania procesami logistycznymi w krajach Unii Europejskiej. Eurologistyka stanowi etap pośredni w tzw. piramidzie logistyki, w ramach której wyróżnia się: mikrologistykę, mezologistykę, makrologistykę oraz eurologistykę właśnie i logistykę globalną.

Logistyka w ujęciu makro obejmuje procesy gospodarcze zachodzące w obrębie jednego państwa

Efektem jej funkcjonowania jest budowanie jednolitej infrastruktury logistyki na terenie danego kraju – w skład której wchodzą szlaki i budowle komunikacyjne, publiczne środki transportu, systemy łączności, infrastruktura portów itp. Mikrologistyka to przede wszystkim logistyka podmiotu gospodarującego (przedsiębiorstwa). Niezależnie od skali działania przedsiębiorstwa, ma ono wypracować nadwyżki przychodów nad ponoszonymi kosztami, a więc osiągnąć zysk przy maksymalnym zaspokojeniu wymagań klientów. Znajomość mikrologistyki jest podstawą budowania systemów mezologistyki, makrologistyki, eurologistyki i logistyki globalnej. W każdym przedsiębiorstwie poszczególne rozwiązania logistyczne muszą sprawdzić się w ramach funkcjonowania danego systemu, bez względu na to, według jakich kryteriów będzie on zastosowany. Mając na uwadze powyższe rozważania, można stwierdzić, że logistyka jest procesem koordynacji wszystkich czynności wykonywanych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstw, które muszą zostać przeprowadzone w sposób efektywny i zgodny z wymaganiami klienta7.
Wszystkie produkty wprowadzone do obiegu gospodarczego są przemieszczane (dystrybuowane) z miejsca wytworzenia do nabywcy w różny sposób: w siatkach kobiet, w teczkach mężczyzn, na grzbietach koni, samochodami lub pociągami. Dystrybucja pochodzi od łacińskiego słowa „distributio”, oznaczającego rozdział lub podział. W makroekonomii dystrybucja oznacza proces i strukturę przemieszczania towarów od wytwórców do odbiorców, i stanowi wyodrębniony zbiór kanałów przepływu. Dystrybucja obok produkcji jest jednym z najważniejszych ogniw w łańcuchu logistycznym, gdyż ma za zadanie udostępnienie produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom oraz oczekiwaniom odbiorcy.

Pojęcie dystrybucji

Istota dystrybucji sprowadza się do dostosowania podaży do popytu przez gromadzenie i dostarczanie produktów o strukturze i cechach użytkowych odpowiadających potrzebom odbiorców. Jest więc procesem udostępniania produktów i usług użytkownikom zlokalizowanym w miejscach innych niż punkty ich wytwarzania. Przenosząc to na grunt logistyki w przedsiębiorstwie – możemy ją definiować jako zbiór działań i decyzji związanych z zaoferowaniem danego produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom klientów. Klientem jest osoba lub jednostka prawna, która przejmuje produkt, dokonując za niego zapłaty. Jeżeli osoba ta dokonuje zakupu w celu użytkowania produktu, staje się również użytkownikiem lub odbiorcą końcowym. Podczas nabywania produktów konsumpcyjnych odbiorca końcowy nazywany jest konsumentem.

http://brode-et-reve.over-blog.com/